تعرفه ها

پلن اقتصادی

۱۰۰۰۰
تومان

تعداد اتود ها : یک طرح

مدت تحویل : ۲ الی ۳ روز کاری

تعداد تغییر : ۱ به درخواست مشتری

فایل لایه باز : شامل نمی شود

پلن برنزی

۱۰۰۰۰
تومان

تعداد اتود ها : یک طرح

مدت تحویل : ۲ الی ۳ روز کاری

تعداد تغییر : ۱ به درخواست مشتری

فایل لایه باز : شامل نمی شود

پلن نقره ای

۲۵
تومان

تعداد اتود ها : یک طرح

مدت تحویل : ۲ الی ۳ روز کاری

تعداد تغییر : ۱ به درخواست مشتری

فایل لایه باز : شامل نمی شود

پلن طلایی

۱۰۰۰۰
تومان

تعداد اتود ها : یک طرح

مدت تحویل : ۲ الی ۳ روز کاری

تعداد تغییر : ۱ به درخواست مشتری

فایل لایه باز : شامل نمی شود