نمونه کارها

استفاده تجاری و غیر تجاری از نمونه کارها به هر نحوی شرعا حرام و پیگرد قانونی دارد.