خـُوزْدیٓزٰایْـنْ

برخی از فعالیت ها من :

انتخاب نام تجاری

مشاور تبلیغاتی

طراح گرافیک

بازسازی لوگو

طراحی لوگو

طراح رابط کاربری